دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی1394-6-15

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

جهت انتخاب درس پایان نامه و رساله یا تمدید آن، به کارشناس مربوطه در اداره آموزش  دانشکده مراجعه فرمایید.

کارشناس مربوطه در زمان مقرر، پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو ،در صورت نداشتن منع آموزشی و مالی، اقدام به ثبت درس می نماید.

                                                                                                                  حوزه معاونت آموزشی- شهریور ماه 94