دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

قابل توجه فارغ التحصیلان ممتاز1394-7-4

قابل توجه فارغ التحصیلان ممتاز

تعریف فارغ التحصیل ممتاز:دانشجویی که تمامی دروس دوره را در طول حداکثر 4 سال برای کارشناسی و 2 سال برای کارشناسی ناپیوسته گذرانده و شرایط ذیل را دارد:

1-          معدل کل بالای 17             2- دروس معادلسازی نداشته باشد.

3-           از ماده 47 استفاده نکرده باشد.

 

نکته مهم: فارغ التحصیل ممتاز در صورت تمایل به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر (بدون آزمون) ، باید در زمان مقرر در سایت معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه درخواست خود را ثبت نماید.

 

زمان اعلان اسامی ممتازین مقطع کارشناسی:

فارغ التحصیلان نیمسال دوم: حداکثر تا 20مهرماه هر سال تحصیلی

فارغ التحصیلان نیمسال اول: حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال تحصیلی

زمان اعلان اسامی ممتازین مقطع کارشناسی ناپیوسته:

فارغ التحصیلان نیمسال دوم: حداکثر تا اول آبانماه هر سال تحصیلی

فارغ التحصیلان نیمسال اول: حداکثرتا پانزده اردیبهشت ماه هر سال تحصیلی


حوزه معاونت آموزشی شهریور ماه 94